Rèm Hội Trường Trong Nhà Hát: Nhà hát là nơi để cơ quan đoàn thể được thể hiện