Cách vệ sinh rèm bệnh viện-rèm y tế: Rèm bệnh viện mặc dù có thể dùng trong một thời gian