Những bộ tộc đứng ra ngoài thế giới văn minh: Những thành viên trong bộ tộc có lối sống đi ngược lại