Trải nghiệm cảm giác làm Robinson tại Hòn Thơm: Người ta thường nói: nếu đến Phú Quốc mà không tới Hòn